Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI WITRYNY INTERNETOWEJ 

Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie do WITRYNY INTERNETOWEJ POŚWIĘCONEJ BADANIU BE HEARD. Została ona opracowana i jest administrowana przez firmę Parexel International. Należy dokładnie przeczytać całość niniejszej polityki prywatności. W dokumencie opisano informacje gromadzone o użytkownikach oraz to, w jaki sposób chronimy dane osobowe i zapewniamy ich poufność. 

Firma Parexel ma świadomość tego, że zachowanie prywatności jest dla użytkowników bardzo ważne. Wszelkie informacje o użytkownikach witryny internetowej poświęconej badaniu BE HEARD będą przechowywane oraz używane zgodnie z niniejszą polityką prywatności oraz obowiązującymi przepisami prawa, zasadami i regulacjami.

Przekazując nam swoje dane osobowe (zgodnie z poniższą definicją), w tym informacje o stanie zdrowia (zgodnie z poniższą definicją), użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie oraz korzystanie z wszelkich przekazanych informacji w oparciu o powyższe cele oraz niniejszą politykę prywatności.

Termin „Parexel” odnosi się do firmy Parexel International Corporation, w tym spółek kontrolowanych przez firmę Parexel International Corporation (na przykład spółka zależna firmy Parexel International Corporation). Firma Parexel może udostępniać informacje spółkom zależnym. Informacje te podlegają ochronie zgodnie z warunkami niniejszej polityki prywatności.

GROMADZONE INFORMACJE

Jeżeli użytkownik korzystający z naszej witryny nie wypełnił ankiety, gromadzimy jedynie informacje zawarte w plikach cookies (zgodnie z poniższą definicją) i dziennikach sieciowych (zgodnie z poniższą definicją) lub adres IP (zgodnie z poniższą definicją).

DANE OSOBOWE

Dane osobowe zbierane za pomocą ankiety to informacje, które można powiązać z daną osobą. Informacje o stanie zdrowia to dane osobowe wzbogacone o informacje zdrowotne. Na przykład, jeżeli użytkownik zaznaczy, że cierpi na daną chorobę lub stan chorobowy, dane te w połączeniu z nazwiskiem użytkownika tworzą informacje o stanie zdrowia. Przykłady danych osobowych to imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, numer ubezpieczenia społecznego, data urodzenia oraz wszelkie informacje powiązane z tymi danymi identyfikacyjnymi. 

W witrynie internetowej poświęconej badaniu BE HEARD będziemy zbierać dane osobowe zawierające informacje o stanie zdrowia wyłącznie po uzyskaniu zgody użytkownika. 

Będziemy korzystać z udostępnionych danych osobowych i informacji o stanie zdrowia celem ustalenia, czy użytkownik kwalifikuje się do uczestnictwa w badaniu. Użytkownik jest odpowiedzialny za przekazanie firmie Parexel poprawnych danych osobowych oraz informacji o stanie zdrowia. Podanie błędnych informacji nie pozwoli nam prawidłowo ustalić, czy dany użytkownik kwalifikuje się do uczestnictwa w badaniu BE HEARD.

Część witryny internetowej poświęconej badaniu BE HEARD widoczna jest bez podawania danych osobowych. Są one jednak niezbędne do uczestnictwa w badaniach klinicznych.

PLIKI COOKIES

Zbieramy podstawowe dane o użytkownikach naszej witryny przy użyciu plików cookies. „Cookie” to plik zawierający niewielką ilość informacji, który nasz serwer wysyła do wyszukiwarki użytkownika, kiedy ten wejdzie na witrynę internetową poświęconą badaniu BE HEARD. Każdemu komputerowi, który uzyska dostęp do witryny internetowej badania BE HEARD, firma PARAXEL nadaje inny plik cookie. Pliki cookies służą do przechowywania różnych rodzajów danych. Pliki cookies mogą być pomocne w analizie sposobu wykorzystania witryny poświęconej badaniu BE HEARD oraz w ograniczeniu dostępu do niej osobom nieletnim. Podstawowe dane z plików cookies nigdy nie są łączone z danymi osobowymi bez zgody użytkownika. Pliki cookies nie są również używane do gromadzenia ani przechowywania informacji o stanie zdrowia użytkownika.

Zmieniając ustawienia większości przeglądarek, użytkownik może wybrać opcję odrzucania wszystkich plików cookies. Należy jednak pamiętać, że odrzucenie plików cookies może uniemożliwić prawidłowe działanie niektórych fragmentów witryny poświęconej badaniu BE HEARD

ADRES IP

Przy normalnym funkcjonowaniu strony mamy również możliwość otrzymywania adresów IP użytkowników. Adres IP to numer przydzielony do komputera przez danego dostawcę usług internetowych celem umożliwienia dostępu do Internetu. Mimo że otrzymujemy adresy IP, nie używamy ich do identyfikacji użytkowników. Nie są one również ujawniane osobom trzecim.

DZIENNIKI SIECIOWE

Firma Parexel używa standardowych dzienników sieciowych, które gromadzą podstawowe dane dotyczące wizyty w witrynie internetowej poświęconej badaniu BE HEARD. Są to dane takie jak data i godzina wizyty, podstrony tejże witryny wyświetlone podczas wizyty oraz nazwa domeny dostawcy usług internetowych. 

Standardowo nie podejmujemy działań mających na celu identyfikację konkretnych osób przy użyciu dzienników sieciowych. Jednakże dziennik sieciowy może zostać użyty do identyfikacji jednostki, która podejrzewana jest o próbę uszkodzenia witryny poświęconej badaniu BE HEARD lub jej nieuprawnione użycie. Dzienniki sieciowe mogą zostać udostępnione organom odpowiedzialnym za egzekwowanie prawa, jeżeli uważamy, że nastąpiło naruszenie zabezpieczeń komputera bądź powiązanych praw. Ponadto możemy udostępniać dzienniki sieciowe (niezawierające żadnych danych osobowych) naszym partnerom, aby pomóc im w doskonaleniu tworzonych przez nich stron internetowych dotyczących badań klinicznych.

USŁUGA GOOGLE ANALYTICS

Niniejsza witryna internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. („Google”). Usługa ta używa plików cookies do zbadania, w jaki sposób użytkownicy korzystają z witryny. Generowane przez pliki cookies informacje na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią  zgodnie z jej polityką prywatności:

Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl

Użytkownik może zrezygnować z używania cookies, wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce. Należy jednak pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe. Korzystając z niniejszej witryny internetowej, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google danych, które go dotyczą, w sposób i w celach określonych powyżej.

DANE ZBIORCZE

Aby utworzyć dane zbiorcze, łączymy informacje dotyczące różnych użytkowników witryny poświęconej badaniu BE HEARD. Dane te nie zawierają żadnych informacji jednoznacznie identyfikujących użytkownika. Dane zbiorcze zostaną udostępnione sponsorowi badania BE HEARD i/lub jego konsultantom. Dane zbiorcze będą okresowo analizowane oraz wykorzystywane do ulepszania witryny poświęconej badaniu BE HEARD. Ponadto możemy udostępniać dane zbiorcze (niezawierające żadnych danych osobowych) naszym partnerom, aby pomóc im w doskonaleniu tworzonych przez nich stron internetowych dotyczących badań klinicznych.

DZIECI

Z zaangażowaniem chronimy prywatność dzieci. Żadna z usług firmy Parexel nie jest zaprojektowana ani przeznaczona dla dzieci w wieku poniżej 16 roku życia. Nie zbieramy świadomie żadnych danych osobowych od dzieci w wieku poniżej 16 roku życia.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Stosujemy odpowiednie procedury techniczne, fizyczne i organizacyjne mające na celu ochronę danych osobowych i informacji o stanie zdrowia przed nieuprawnionym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem i/lub przed przypadkową utratą, zmianami, ujawnieniem lub dostępem do danych.

WYKORZYSTANIE I UJAWNIENIE

Nie będziemy wykorzystywać ani ujawniać danych osobowych ani informacji o stanie zdrowia użytkowników witryny poświęconej badaniu BE HEARD w celach innych niż opisane w niniejszej polityce prywatności. Jeżeli wykorzystanie danych ulegnie zmianie, polityka prywatności umieszczona w witrynie poświęconej badaniu BE HEARD zostanie zaktualizowana. Wykorzystujemy oraz ujawniamy dane uzyskane od użytkowników tylko w następujący sposób:

  • NA POTRZEBY KOMUNIKACJI W ZWIĄZKU ZE SKIEROWANIEM DO UDZIAŁU W BADANIU I/LUB DO WSTĘPNEJ KWALIFIKACJI
    Dane osobowe będą wykorzystywane przez firmę Parexel do prowadzonej z ośrodkiem badawczym komunikacji na temat wstępnej kwalifikacji użytkownika do udziału w badaniu  BE HEARD. 
  • PRZEZ DZIELENIE SIĘ INFORMACJAMI Z OŚRODKAMI BADAWCZYMI
    Możemy przekazać dane osobowe oraz informacje o stanie zdrowia do ośrodka badawczego biorącego udział w badaniu BE HEARD.
  • POŚREDNICY I USŁUGODAWCY
    Niekiedy zatrudniamy inne firmy oraz osoby fizyczne w celu wykonywania zadań w naszym imieniu. Podmioty te mogą potrzebować dostępu do danych osobowych, aby wykonać swoje zadania.

UDOSTĘPNIANIE DANYCH STRONOM TRZECIM

Możemy zostać zobligowani do ujawnienia danych osobowych i informacji o stanie zdrowia zgodnie z prawem lub rozporządzeniem lub w odpowiedzi na nakaz rewizji, wezwanie do sądu lub decyzje sądu. W przypadku, gdy będziemy prawnie zobowiązani do ujawnienia danych osobowych lub informacji o stanie zdrowia użytkowników stronom trzecim, podejmiemy próbę powiadomienia użytkownika, chyba że działanie takie byłoby niezgodne z prawem lub decyzją sądu. Ujawnienie danych może być również uzasadnione w kontekście ochrony praw ustawowych, bezpieczeństwa lub integralności witryny internetowej poświęconej badaniu BE HEARD, zabezpieczenia przed pociągnięciem do odpowiedzialności karnej, podczas sytuacji kryzysowych lub gdy istnieje podejrzenie zagrożenia bezpieczeństwa fizycznego. Takie przypadki ujawnienia danych są mało prawdopodobne, jednakże należy pamiętać, że jest to możliwe.

LINKI DO INNYCH STRON

Witryna internetowa poświęcona badaniu BE HEARD może zawierać linki do innych stron. Informacje o tym będą zawarte w oknie podręcznym, które przekierowuje na witrynę językową w odpowiednim języku. Należy pamiętać, że nie mamy kontroli nad witrynami internetowymi odwiedzanymi przez użytkownika, do których linki znajdują się na naszej stronie, a które obsługiwane są przez strony trzecie. Należy zawsze sprawdzać politykę prywatności strony, którą odwiedza użytkownik, aby mieć pewność, w jaki sposób prowadzący witrynę gromadzi informacje o użytkownikach oraz jak zamierza te informacje wykorzystać.

RYZYKO DOTYCZĄCE TRANSMISJI DANYCH PRZEZ INTERNET

Zdajemy sobie sprawę, że żadna transmisja internetowa nie jest w pełni bezpieczna i wolna od błędów. Użytkownik ma obowiązek odpowiednio zabezpieczyć swój komputer przed złośliwym oprogramowaniem, końmi trojańskimi, wirusami i robakami komputerowymi. Istnieje ryzyko, że jeśli nie zostaną wdrożone odpowiednie środki bezpieczeństwa, informacje dostarczone przez użytkownika zostaną ujawnione nieupoważnionym stronom trzecim. Podobnie, pomimo działań podejmowanych przez firmę Parexel w celu ochrony danych osobowych oraz informacji o stanie zdrowia użytkowników, zawsze istnieje ryzyko, że strona trzecia naruszy system bezpieczeństwa na naszej witrynie lub internetowa transmisja danych użytkownika zostanie przechwycona. 

POWIADOMIENIE O ZMIANACH

Prawa i przepisy dotyczące prywatności zmieniają się, dlatego może okazać się konieczna aktualizacja lub korekta niniejszej polityki prywatności bez uprzedniego powiadomienia. Użytkownik może sprawdzić, czy od czasu ostatniej wizyty wprowadzono zmiany do niniejszej polityki prywatności, poprzez sprawdzenie zamieszczonej u dołu strony daty ostatniej aktualizacji. Korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację warunków zmienionej polityki prywatności, dlatego należy regularnie sprawdzać jej treść, aby być świadomym obowiązujących warunków. Należy wydrukować, zapisać oraz zachować kopię niniejszej polityki prywatności (oraz każdą z wersji poprawionych).

PRAWO DOSTĘPU

Firma Parexel zapewnia użytkownikom odpowiedni dostęp do ich danych osobowych oraz informacji o stanie zdrowia przez nią przechowywanychParexel. Jeśli zajdzie taka potrzeba prawna, użytkownik ma możliwość poprawy, zmiany lub usunięcia niepoprawnych informacji. Aby to zrobić, należy skontaktować się z osobą odpowiedzialną za politykę prywatności w sposób określony poniżej.

PRZECHOWYWANIE DANYCH OSOBOWYCH ORAZ INFORMACJI O STANIE ZDROWIA

Dane osobowe oraz informacje o stanie zdrowia będą przechowywane jedynie tak długo, jak jest to wymagane prawem lub ze względu na cel, w którym informacje te są przetwarzane. Wszelkie dane osobowe oraz informacje o stanie zdrowia będą usuwane w momencie, gdy nie będą już potrzebne oraz, w każdym przypadku, po osiągnięciu maksymalnego terminu ich przechowywania, określonego przez obowiązujące prawo.

KONTAKT W SPRAWIE PRYWATNOŚCI: Wszelkie pytania oraz komentarze dotyczące niniejszej polityki prywatności oraz naszej działalności należy skierować na adres:

Parexel International
195 West Street
Waltham, MA 02451
Stany Zjednoczone
sarah.breithaupt@parexel.com

DODATKOWE INFORMACJE DLA MIESZKAŃCÓW EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO

Wszelkie wiadomości, pytania lub żądania związane z prawem dostępu do informacji (np. żądania dostępu do danych), jak również skargi składane na podstawie przyjętego przez Unię Europejską ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (Rozporządzenie Komisji Europejskiej 2016/679, inaczej RODO) można również kierować do inspektora ochrony danych w firmie Parexel – pocztą tradycyjną na adres Parexel International GmbH, EU Data Protection Officer / Datenschutzbeauftragter, Am Bahnhof Westend 15, D-14059 Berlin, Niemcy, lub pocztą e-mail na adres EU_DPO@Parexel.com.

Mieszkańcy Europejskiego Obszaru Gospodarczego mają prawo do zgłaszania skarg dotyczących sposobu przetwarzania ich danych organowi nadzorczemu (organowi ds. ochrony danych) odpowiedzialnemu za regulacje dotyczące zgodności z RODO. Lista wszystkich organów nadzorczych UE jest dostępna na stronie internetowej Komisji Europejskiej: 

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm

ZASTRZEŻENIA PRAWNE:

Firma Parexel zastrzega sobie prawo do przekazywania danych osobowych w sytuacjach, w których jest to wymagane prawem lub w przypadku otrzymania od władz państwowych odpowiednio zatwierdzonych zapytań o informacje.